Stanovy

11990655_1155452744469087_7903668374820605051_nSTANOVY FRONTU ĽAVICOVEJ MLÁDEŽE

PREAMBULA: Túžime po mieri a sme odhodlaní ho chrániť. Myslíme na slabších a neváhame im pomôcť. Robíme to, čo cítime a vieme, že tak je to správne.

I.
Základné ustanovenia
1.Front ľavicovej mládeže (ďalej len FLM) je samostatná, dobrovoľná ľavicovo orientovaná mládežnícka organizácia.
2.FLM je organizáciou internacionálnou a vlasteneckou, preferujúcou vlastenectvo ako obranu národnej kultúry a spoločenských hodnôt. Slovenský národ a menšiny žijúce na tomto území majú právo na zachovanie a rozvíjanie si svojej kultúry, jazyka a obyčají.
3.FLM nadväzuje na ľavicové tradície mládežníckeho hnutia u nás a vo svete. Je za spoluprácu s domácimi a zahraničnými ľavicovými mládežníckymi organizáciami.
4.FLM vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Vychádza z platných právnych noriem a zákonov o združení občanov č.83/ 1990 Z. z. zo dňa 27.3. 1990. Sídlom ústredných orgánov je Hattalova ul. 12A
831 03 Bratislava.
II.
Hlavné ciele
1.FLM rozvíja a podnecuje iniciatívu mládeže vo všetkých oblastiach spoločenského života. Je organizáciou mladých ľudí usilujúcich sa o spravodlivejšie usporiadanie spoločenských pomerov, o socializmus. FLM zjednocuje mladých ľudí k spoločnému postupu pri obhajobe a vydobýjaní si svojich práv na vzdelanie, uplatnenie v práci, dôstojnú životnú úroveň, sociálne zabezpečenie, mier a slobodu.
2.FLM svojim vplyvom, organizovaním športových, kultúrnych a vzdelávacích programov a vytváraním prostredia podporujúceho všestranný rozvoj a možnosť realizácie osobnosti mladého človeka, smeruje k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie či už sociálnej, národnostnej, rasovej, náboženskej alebo sexuálnej.
III.
Členstvo v FLM
1.Členom FLM sa môže stať každý občan SR vo veku od 14 do 35 rokov, ktorý súhlasí s cieľmi a Stanovami FLM a spĺňa podmienky členstva podľa hlavy III, čl. 2 a 3. Po dovŕšení veku 35 rokov môže byť členovi FLM udelené čestné členstvo FLM.
2.S členstvom vo FLM je nezlučiteľná podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov, alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov.
3.Vstup do FLM je dobrovoľný. Občan SR sa stáva právoplatným členom FLM, ak:
spĺňa podmienky členstva podľa hlavy III, čl.1,
riadne a pravdivo vyplnil prihlášku člena FLM,
jeho členstvo odsúhlasil príslušný Klub alebo Ústredný výbor FLM,
prihlášku podpísal predseda organizácie FLM, ktorá členstvo odsúhlasila.
4.Novoprijatý člen FLM má hlasovacie právo hneď po prijatí za člena organizácie. Dokladom členstva je platný členský preukaz FLM.
5.Záujemca o členstvo v FLM z regiónu, kde zatiaľ nepôsobí organizácia FLM, môže byť evidovaný a pracovať podľa svojho výberu v ľubovoľnom regióne, v ktorom miestna organizácia FLM pôsobí.
Práva člena FLM
1.Zúčastňovať sa na rokovaniach a spolurozhodovať o činnosti orgánu FLM, ktorého je členom.
2.Voliť, byť volený, navrhovať kandidátov do orgánov FLM.
3.Obracať sa s návrhmi, námetmi, pripomienkami, sťažnosťami, kritikou, žiadosťami a pomocou na orgány FLM.
4.Aktívne sa zúčastňovať na činnosti organizácií FLM, ktorých je členom.
5.Byť prítomný na zasadnutiach, na ktorých sa prerokúva jeho osoba.
6.Zoznamovať sa s návrhmi týkajúcimi sa jeho osoby.
7.Odvolať sa proti rozhodnutiu vyššieho orgánu na Ústrednú Revíznu a Rozhodcovskú Komisiu (ÚRaRK) do 14 pracovných dní.
8.Kedykoľvek ukončiť členstvo v FLM.
Povinnosti člena FLM
Dodržiavať Stanovy, Program FLM, smernice a uznesenia orgánov FLM.
Plniť úlohy vyplývajúce z jeho funkcie, ako aj úlohy, ktorými bol poverený.
Zúčastňovať sa zasadnutí orgánov, ktorých je členom.
V prípade vzniku skutočností, ktoré neumožňujú stanovené úlohy splniť, poveriť ich plnením svojho zástupcu, alebo sa z nich včas ospravedlniť.
Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
Pri nástupe do funkcie alebo po odchode z nej riadne prevziať, resp. odovzdať agendu.
Zánik členstva v FLM
Členstvo v FLM sa môže ukončiť:
1.Vyradením z evidencie členov , ak člen FLM dosiahol vek 35 rokov a nebolo mu udelené čestné členstvo.
2.Vylúčením pre vedomé poškodzovanie FLM, opakované porušovanie Stanov FLM a povinností člena FLM. O vylúčení člena FLM rozhoduje ústredný výbor FLM. Člen má právo sa proti rozhodnutiu odvolať na Ústrednú revíznu a rozhodcovskú komisiu, a to do 14 pracovných dní od termínu doručenia rozhodnutia ústredného výboru.
3.Vystúpením na základe podania žiadosti o zrušenie členstva.
Čestné členstvo
Čestným členom FLM sa môže stať každý člen FLM, ktorý dovŕšil vek 35 rokov a zaslúžil sa o rozvoj FLM.
Čestné členstvo sa môže udeliť tiež osobe, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o šírenie ideálov humanizmu a socializmu.
Čestné členstvo môže udeľovať Zjazd a Ústredný výbor.
Na čestné členstvo sa nevzťahujú povinnosti člena FLM.
S nadobudnutím štatútu čestného člena zaniká pasívne volebné avšak nezaniká hlasovacie právo.
Dokladom čestného členstva je Dekrét čestného člena
IV.
Zbavenie funkcie člena FLM
Člen FLM môže byť zbavený funkcie na základe:
Zániku členstva v FLM.
Ukončenia riadneho funkčného obdobia.
Podania abdikácie nadriadenému orgánu a jej následným prijatím.
Nevyplatenia členského príspevku s časovým oneskorením 6 mesiacov a viac.
Neúčasti na minimálne troch za sebou nasledujúcich zasadnutiach orgánu FLM, a to bez zjavných objektívnych dôvodov.
Porušovania dobrého mena FLM.
Porušovania ďalších povinností člena FLM vedúcich k vylúčeniu z FLM.
V.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FLM
FLM je organizačne samostatný a platia tu tieto zásady :
Orgánmi FLM sú Zjazd, Ústredný výbor, Ústredná revízna a rozhodcovská komisia, schôdze klubov,
b)všetky orgány FLM sú volené zdola nahor,
c)orgány FLM pravidelne jeden krát za pol roka podávajú správy o svojej činnosti a hospodárení vyšším orgánom,
d)najvyšším orgánom klubu FLM je Členská schôdza, a územnej organizácie v Slovenskej republike Zjazd FLM, zjazdy volí výbory, ktoré riadia činnosť príslušných organizácií medzi zjazdmi, výbory môžu byť doplňované alebo menené podľa potrieb, voľbou, kedykoľvek v priebehu volebného obdobia. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány, vyšší orgán má právo zrušiť uznesenie nižšieho orgánu ak je v rozpore so stanovami FLM a jeho uzneseniami, v prípade, že Ústredný výbor schváli uznesenie, ktoré Ústredná Revízna a Rozhodcovská komisia hlasovaním uzná za sporné so stanovami, môže jeho účinnosť pozastaviť do najbližšieho Zjazdu, ktorý uznesenie ďalej posúdi,
i)orgány a organizácie FLM sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, rozhodnutie orgánov a organizácií FLM je právoplatné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ nie je uvedené inak,
j)hlasovanie členov FLM je podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejné alebo tajné, na rokovaniach sa uplatňuje slobodná výmena názorov, členovia a nižšie orgány majú právo predkladať vyšším orgánom návrhy, pripomienky i kritiku. Vyššie orgány sú povinné vziať to na vedomie a problémy včas riešiť.
2.Orgány FLM si môžu vytvárať pre rozličné oblasti spoločenského života odborné komisie, ktoré napomáhajú v činnosti orgánom.
3.Členovia volených orgánov FLM, ak nie sú zvolení ako delegáti, tak sa na rokovaniach Zjazdu FLM zúčastňujú s hlasom poradným.
Zjazd FLM
Najvyšším orgánom republikovej organizácie FLM, je Zjazd FLM (ďalej len Zjazd), ktorý zvoláva Ústredný výbor FLM. Mimoriadny Zjazd sa môže zvolať na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých členov FLM. Zjazd sa zaoberá analýzou a riešením najzávažnejších otázok života a práce mládeže, prerokúva a schvaľuje stanovy, program, stratégiu a hlavné úlohy FLM, správu Ústredného výboru FLM a Ústrednej revíznej a rozhodcovskej komisie FLM. Volí predsedu, Ústredný výbor FLM a Ústrednú a rozhodcovskú komisiu. Volebný kľúč predkladá Zjazdu na schválenie Ústredný výbor FLM. Zjazd sa zvoláva spravidla raz za dva roky.
Ústredný výbor FLM
2.Ústredný výbor FLM (ďalej len ÚV) je v období medzi zjazdmi najvyšším zastupiteľským orgánom FLM, ktorý je zvolávaný predsedom FLM. Mimoriadny ÚV sa môže zvolať na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých členov ÚV. ÚV plní a rozpracúva závery a uznesenia zjazdu, schvaľuje finančný rozpočet na obdobie jedného kalendárneho roka, určuje hlavné úlohy, koncepčné a obsahové zameranie činnosti FLM , kontroluje plnenie uznesení nižších orgánov, finančne a organizačne im pomáha realizovať schválené rozhodnutia, prijíma členské príspevky, určuje výšku a spôsob ich platenia, zastupuje FLM na verejnosti a v zahraničí. Reaguje na aktuálne problémy doma i vo svete, vydáva k nim stanoviská a hľadá ich riešenia v súlade so svojimi programovými cieľmi. Zodpovedá za propagáciu FLM, ako aj za úroveň teoretickej prípravy členov FLM podľa ich zastávajúcej funkcie. Má právomoc odvolať volených funkcionárov FLM na úrovni ÚV a predsedníctva a zvoliť nových. Schvaľuje alebo z dôvodu porušovania dokumentov FLM ruší registráciu klubov. Môže schváliť zmenu právomocí jednotlivých členov ÚV. Zvoláva sa spravidla 2 krát za rok. ÚV potvrdzuje do funkcie predsedu Ústrednej revíznej a rozhodcovskej komisie.
Koordinátor FLM
1.Koordinátori FLM ( ďalej len Koordinátori ) sú volení Zjazdom. V rámci FLM sú štyria Koordinátori:
Koordinátor pre Bratislavu (Hl. mesto Bratislava). Koordinátor pre západné Slovensko (Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj). Koordinátor pre stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj). Koordinátor pre východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj)
2.Koordinátor FLM koordinuje činnosť klubov FLM a jednotlivcov v rámci príslušnej oblasti, podieľa sa na realizovaní uznesení vyšších orgánov a ich implementácii do podmienok klubov FLM. Metodický riadi činnosť príslušných klubov FLM a poskytuje im finančnú a organizačnú pomoc. Vytvára podmienky pre vznik nových klubov FLM a rast členskej základne v regióne svojej pôsobnosti. ÚV predkladá polročnú a výročnú správu o činnosti.
Klub FLM
Klub FLM (ďalej len klub) je základným článkom organizačnej výstavby FLM. Klub vzniká po odsúhlasení ustanovujúcej schôdze a registrácii na ÚV. Dokladom o vzniku Klubu je uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej schôdze klubu, doplnená o prezenčnú listinu zakladajúcich členov a registračná karta vydaná ÚV. Úlohou klubu je aktívne zapájať mladých ľudí do vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít, podporovať ich osobnostný rast a eliminovať tak vplyv negatívnych javov spoločnosti na mladú generáciu. Klub vedie mladých na cestu vzájomného rešpektovania sa, pestuje v nich myšlienky humanizmu a sociálnej spravodlivosti, ako aj pozitívny vzťah k práci a prírode. Napomáha mladým poznať a obhajovať svoje práva. Na základe iniciatívy mladých ľudí vytvára záujmové kolektívy.
2.Klub plní ciele, program a uznesenia vyšších orgánov, dodržiava Stanovy a smernice FLM.
3.Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva 
predseda klubu podľa vlastnej potreby alebo na nariadenie vyšších orgánov FLM.
Členská schôdza :
určuje zameranie svojej činnosti v okruhu svojej pôsobnosti,
rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom klubu,
raz za rok zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá zhodnocuje činnosť za minulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet klubu na ďalšie obdobie.
Raz za polrok informuje o činnosti svojho klubu nadriadený orgán FLM.
Členovia klubu si z pomedzi seba volia predsedu a ďalších funkcionárov klubu.
Predseda klubu je jeho reprezentantom a štatutárnym zástupcom, zodpovedá
za plnenie uznesení, plánu práce a za hospodárne nakladanie klubu s jeho majetkom a finančnými prostriedkami.
Predseda riadi činnosť organizácie medzi schôdzami a zabezpečuje plnenie uznesení vyšších orgánov a členskej schôdze. O svojej činnosti informuje členskú schôdzu.
4.Prostredníctvom volených delegátov sa zúčastňuje na práci a voľbách vyšších orgánov FLM.
5.Klub zaniká ak:
počet členov klubu klesne na menej ako tri a sú vyrovnané všetky finančné náležitosti. Ú
stredný výbor rozhodne o jeho zrušení z dôvodu poškodzovania FLM, porušovania stanov, programu, smerníc alebo neplnenia uznesení nadriadených orgánov; proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať na Ústrednú revíznu a rozhodcovskú komisiu, a to do 14 dní od doručenia rozhodnutia Ústredného výboru,
c)zlúčením s iným klubom.
Predseda FLM
Navonok zastupuje, organizačne a metodicky riadi FLM, háji jeho dobré meno doma a v zahraničí.
Zvoláva ÚV.
Ústrednému výboru predkladá polročnú a ročnú správu o činnosti FLM.
Zodpovedá za plnenie, cieľov, uznesení Programu a Stanov FLM a za vyhlásenia vydané v mene FLM.
4.Je zodpovedný za plnenie úloh a výkon funkcie svojich podriadených.
Funkcionári volení ÚV FLM
podpredseda FLM
Zastupuje predsedu FLM počas jeho neprítomnosti.
Sleduje aktuálne dianie doma a vo svete, oboznamuje o ňom predsedu FLM. Nadväzuje a udržuje kontakty s družobnými organizáciami v rámci SR.
Kontroluje realizáciu a priebeh plánovaných akcií v rámci FLM, zastrešuje činnosť
Koordinátorov.
Plní úlohy zverené predsedom FLM
Tajomník
Predkladá ÚV návrh rozpočtu a správu o hospodárení.
Dohliada na platenie členských príspevkov.
Zodpovedá za vedenie účtovníctva a za efektívne rozdeľovanie finančných
prostriedkov.
Vedie knihu výdaja a príjmov a knihu členských príspevkov a darov.
Udržuje si aktuálny prehľad v ekonomike a finančníctve, získava informácie o nových zdrojoch financovania FLM.
Vedie agendu ÚV a kroniku.
Predkladá správu o plnení uznesení.
Kontroluje uznesenia nižších orgánov.
Vydáva členské preukazy.
Plní úlohy zverené predsedom FLM.
IV.
MAJETOK A HOSPODÁRENIE
Majetok FLM slúži na všestranný rozvoj a ekonomické zabezpečenie FLM. Je v spoločnom vlastníctve celej organizácie. Majetok tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z členských príspevkov, z výnosov plynúcich z vlastnej činnosti FLM, z darov a iných príjmov.
Všetky orgány, organizácie a členovia FLM sú povinní so spoločným majetkom zaobchádzať hospodárne a účelne a dbať o jeho ochranu, údržbu, obnovu a rozširovanie.
Hospodárenie FLM sa v súlade s právnymi predpismi a smernicou pre hospodárenie FLM riadi podľa rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na obdobie kalendárneho roka.
FLM ako celok má zo zákona právnu subjektivitu. Právnym subjektom a zároveň štatutárnym orgánom v hospodársko-právnych vzťahoch je ÚV, ktorý za FLM v rozsahu svojej pôsobnosti môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.
Orgánom a organizačným zložkám s právnou subjektivitou sa zverujú do správy časti majetku FLM potrebné na plnenie ich úloh.
Členovia FLM platia členské príspevky, ktorých minimálnu výšku schvaľuje ÚV.
Revízne orgány FLM
Revíznym a zároveň rozhodcovským orgánom FLM je Ústredná revízna a rozhodcovská komisia (ďalej len ÚR RK), ktorú volí Zjazd.
ÚR RK je zložená z troch členov. Volí svojho predsedu a nechá ho potvrdiť ÚV.
ÚRRK prevádza kontrolu hospodárenia FLM a dva krát ročne vypracováva správu o hospodárení FLM. Na Zjazde predkladá správu o svojej činnosti za obdobie medzi Zjazdmi a predkladá na schválenie konečnú správu o hospodárení FLM.
Členstvo v ÚRRK je nezlučiteľné s akoukoľvek inou funkciou v FLM.
ÚRRK pôsobí aj ako odvolací orgán FLM.
Predseda ÚR RK a revízori sa zúčastňujú na rokovaniach príslušných orgánov FLM s právom poradného hlasu.
Činnosť revízorov a revíznych komisií sa riadi smernicami, ktoré schvaľuje ÚV.
V prípade, že Ústredný Výbor nebude uznášaniaschopný po dobu jedného kalendárneho roka, zvoláva UR RK Mimoriadny Zjazd FLM.
V.
ZÁNIK FRONTU ĽAVICOVEJ MLÁDEŽE
1.FLM zaniká :
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra; o zániku FLM rozhoduje Zjazd dvojtretinovou väčšinou delegátov s hlasom rozhodujúcim v tajnom hlasovaní, Zjazd rozhoduje o spôsobe a postupe majetkového vyrovnania FLM a menovaní likvidátora; zostatok majetku sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné účely,
podrobnosti o symboloch a ich užívaní ustanovuje príslušná smernica.
VI.
SYMBOLIKA FLM
1.Symbolmi FLM sú znak FLM a vlajka FLM.
a)znak FLM je tvorený červenou päťcípou hviezdou, ktorej z pravého horného cípu vystupuje natiahnutá päsť
c)podrobnosti o symboloch a ich používaní ustanovuje príslušná smernica.
VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1.Tieto stanovy môžu byť doplňované príslušnými internými smernicami a dodatkami schválenými ÚV.
Zmenu stanov môže schváliť Zjazd.
Tieto stanovy boli schválené I. Zjazdom FLM v Banskej Bystrici dňa 29.8.2015
Zdieľať článok